Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleidende Bepaling

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, door samenwerkende kraamverzorgenden van Kraamzorg Anders, afgesloten zorgovereenkomsten. 1.2 De cliënt zal voor het sluiten van de overeenkomst alle benodigde gegevens naar waarheid verstrekken middels een aanmeldingsformulier. 1.3 De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de opdrachtovereenkomst door de cliënt (opdrachtgever) en door de zelfstandig kraamverzorgende (opdrachtnemer) van Kraamzorg Anders in tweevoud.

1.4 De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever de zorg te leveren van de kwaliteit en duur zoals omschreven in de overeenkomst.

1.5 Als de opdrachtnemer door overmacht de zorg in het gezin moet afbreken of door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen , zal zij zorgen voor vervanging door een andere zelfstandig kraamverzorgende in overleg met het gezin. De verantwoordelijkheid voor het resultaat van de geleverde zorg blijft bij de oorspronkelijke opdrachtnemer.

1.6 De opdrachtnemer is bevoegd de zorgovereenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever handelt in strijd met de zorgovereenkomst en/of leveringsvoorwaarden. In geval van ongewenst gedrag zoals geweld, intimidatie, agressie of onacceptabele huiselijke omstandigheden kan de zorg onmiddellijk worden gestaakt. In dat geval wordt het volledig aantal uren wat bij de intake is afgesproken in rekening gebracht.

Artikel 2. Arbo-wet (Arbeidsomstandigheden Wet)

2.1 In het kader van de Arbo-wet, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie, is het een voorwaarde dat het bed tijdens de gehele kraamperiode (dus ook als u elders bevalt) op een werkhoogte van minimaal 70 cm en maximaal 90 cm staat. De commode en het babybad moeten op een minimale werkhoogte van 80 cm zijn. De bodem van het kinderledikant dient, indien mogelijk, op de hoogste stand te staan. 2.2 Er dient stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd. 2.3 Indien de arbeidsomstandigheden naar het oordeel van de opdrachtnemer, van zodanige aard zijn dat de opdrachtnemer haar taak niet naar behoren kan uitvoeren, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Vervoer en aansprakelijkheid

3.1 Indien de opdrachtnemer bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, kan zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. De kosten daarvoor zal zij bij het gezin in rekening brengen. De opdrachtgever dient hiervoor toestemming te verlenen. De opdrachtnemer is echter niet verantwoordelijk voor eventueel ontstane schade. 3.2 De opdrachtnemer kan slechts gebruik maken van de auto van opdrachtgever, indien en voor zover dit gebeurt, op verzoek van opdrachtgever en voor opdrachtgevers eigen rekening en risico.

Artikel 4. Aansprakelijkheid schade

4.1 De opdrachtnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen en zaken die worden veroorzaakt door haar schuld en/of grove nalatigheid. De opdrachtnemer heeft hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het eigen risico voor opdrachtgever bedraagt € 75,00 per gebeurtenis. Opdrachtgever zal de schade zo spoedig mogelijk melden en bespreken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de opdrachtgever de schade, uiterlijk drie dagen na beëindiging van de zorg, schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter afhandeling van de geleden schade.

4.2 Indien opdrachtgever besluit een huissleutel beschikbaar te stellen aan opdrachtnemer voor de duur van de zorgverlening, blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele consequenties bij verlies of diefstal.

Artikel 5. Annulering of wijzigingen

5.1 Indien een aanmelding om medische reden wordt geannuleerd, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. 5.2 Bij annulering om een andere dan medische reden, dient dit schriftelijk te gebeuren en worden annuleringskosten à € 50,- in rekening gebracht. 5.3 Indien de annulering plaatsvindt na het intakegesprek om een andere reden dan medisch, worden de kosten van dit intakegesprek à € 60,- eveneens in rekening gebracht.

5.4 Wijzigingen in de overeenkomst of leveringsvoorwaarden kunnen alleen van kracht worden, wanneer beide partijen hier overeenstemming over hebben verkregen en dit schriftelijk hebben vastgelegd.

Artikel 6. Betaling

6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de geldelijke verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de eigenbijdrage per uur geleverde zorg. Een eventuele zorgverzekeraar is geen partij in deze overeenkomst. 6.2 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Na de termijn van 30 dagen zal de opdrachtnemer een wettelijke rente à 1 procent per maand, in rekening brengen. 6.3 Bij het niet tijdig voldoen van een openstaande nota is opdrachtnemer gemachtigd tot incasso over te gaan en zal zij alle daarmee verband houdende kosten en rente met een wettelijk minimum van € 40,00 op de cliënt verhalen.

6.4 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van genoten zorguren, die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanspraken en vergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Artikel 7. Klachten

7.1 Klachten met betrekking tot de zelfstandig zorgverlener, de opdrachtnemer kan de opdrachtgever het liefst tijdens, of anders zo spoedig mogelijk na de kraamtijd kenbaar maken aan de opdrachtnemer of bij de organisatie Kraamzorg Anders. Zij zullen alles in het werk stellen de klachten helpen op te lossen of anderzijds af te wikkelen via een onafhankelijke klachten commissie. Kraamzorg Anders is aangesloten bij de Solo Partners klachtenregeling.

7.2 Indien de opdrachtnemer om duidelijke redenen niet naar behoren kan functioneren in het gezin kan zij, met wederzijdse goedkeuring, worden vervangen door een andere kraamverzorgende.

Artikel 8. Privacy

8.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding aangaande de wet op de privacy wat betreft de persoonsgegevens en alles wat daarop betrekking heeft, tijdens en na afloop van de opdracht. Tenzij met toestemming van een van beide partijen over

bijvoorbeeld het verstrekken van telefoonnummer van opdrachtnemer aan eventuele nieuwe cliënten.

8.3 Tijdens de kraamperiode wordt alleen medische informatie doorgegeven aan de behandelende verloskundige en/of huisarts. Bij beëindiging van de kraamzorg wordt de zorg schriftelijk overgedragen aan de jeugdgezondheidszorg GGD, tenzij opdrachtgever hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Artikel 9. Werktijden

9.1 Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen vanaf de bevallingsdatum, tenzij hier in onderling overleg van wordt afgeweken en dient in overeenstemming te zijn met de geïndiceerde zorg volgens het L.I.P. 9.2 De dagelijkse aanvang en beeindiging van de werkzaamheden zal in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden afgestemd.